Integritetspolicy (Personuppgifter & Cookies)

1. Personuppgifter

A: Registeransvarig och kontaktinformation

Petsumer Products Sweden AB (”Vi”, ”Vår”, ”Registeransvarige”)
Organisationr 559354-4637
Villavägen 11
182 79 Stocksund

kundtjanst@thepepdog.com
www.thepepdog.com (”Hemsida”, ”Webbplats”)


B: Vad är syftet med hantering av personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på vår hemsida eller använder dig av vår kundtjänst. Informationen som samlas in från dig, krävs för att du skall kunna ingå ett avtal med Petsumer Products Sweden AB och behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet om köp med dig.

Personuppgifterna kan även användas till kundkommunikation och i marknadsföringssyften, inklusive riktad annonsering och annan direktmarknadsföring samt marknads- och enkätundersökningar, av Petsumer Products Sweden AB.


C: Laglig grund för hantering av personuppgifter.

Petsumer Products Sweden ABs behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullfölja avtalet med dig som kund. Vi kan även ha rättsliga förpliktelser för att att behandla dina personuppgifter, t ex för att kunna uppfylla bokföringslagen.


D: Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder vår kundtjänst är:
 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • IP-adress och information om din användning av vår webbplats

E: Var kommer personuppgifterna från?


De personuppgifter vi samlar in kommer huvudsakligen från dig själv, t ex i samband med att du registrerar dig för ett köp på vår hemsida. Uppgifter kan även samlas in med cookies eller andra motsvarande tekniker. Vi kan även samla in personuppgifter från företag och myndigheter som tillhandahåller tjänster som t ex adressuppgifter.


F: Till vem lämnar vi personuppgifterna?

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till tredje part. Vi kan dock lämna ut dina uppgifter till tredje part som samarbetspartner och leverantörer av kort- och kommunikationstjänster.

Tredje part som vi lämnar information till, får endast använda uppgifterna till att marknadsföra eller sälja Petsumer Products Sweden ABs produkter eller tjänster.

Det kan även vara nödvändigt att lämna information till tredje part för att följa lagkrav från myndigheter eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Petsumer Products Sweden AB kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan att i förväg fått ditt tillstånd att göra detta.


G: Hur länge lagras personuppgifterna?

Dina personuppgifter lagras så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifter som är kopplade till produktköp sparas så länge det är nödvändigt för att vi skall uppfylla lagliga skyldigheter som t ex skatteärenden, köplagar och garantier.


H: Vilka är kundens rättigheter kring personuppgifter?

Rätt att få tillgång till uppgifterna: Kunden har rätt att få bekräftelse på hur hens personuppgifter behandlas. Dessutom har kunden rätt att få kopia på sina lagrade personuppgifter.

Rätt till korrigering av uppgifter: Kunden har rätt att få sina registrerade personuppgifter som är felaktiga och ofullständiga korrigerade. Kunden kan även begära att få sina personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering av data: Kunden har rätt att få sina personuppgifter raderade om minst ett av nedan kriterier är tillämpligt:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften för vilka de har samlats in.
 • Den registrerade återkallar sitt samtycke.
 • Den registrerade gör invändning av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation mot behandling som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Rätt att invända mot användande av personuppgifter för direktmarknadsföring: Kunden har rätt att invända mot att hens personuppgifter används i samband med direktmarknadsföring. Invändningar mot detta skall skickas till info@thepepdog.com. När invändningen mottagits upphör behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål.


Rätt till begränsing av behandling: Kunden har rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas så att personuppgifterna utöver lagringen endast får behandlas med kundens samtycke eller för att upprätta, försvara eller förhindra ett juridiskt krav eller för att skydda en annan persons rättigheter om:

 • Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, varpå behandlingen begränsas så länge uppgifternas korrekthet verifieras.
 • Den registeransvarige behandlar personuppgifterna regelvidrigt och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och kräver i stället att användningen av personuppgifterna begränsas.
 • Den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingssyften, men den registrerade behöver dem för att förhindra, upprätta eller försvara ett juridiskt krav.
 • Den registrerade har motsatt sig behandlingen av sina personuppgifter på basis av sin personliga särskilda situation och inväntar ett konstaterande om huruvida den registeransvariges berättigade rätt åsidosätter kundens motivering till motsättandet.

Rätt att överföra personuppgifter från ett system till ett annat: Om kunden själv har lämnat sina personuppgifter till den registeransvarige, har hen rätt att få ut och överföra sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använd och maskinläsbart format, med rättigheten att överföra personuppgifterna till en annan registeransvarig om:

 • Behandlingen utförs automatiskt.
 • Behandlingen har baserats på kundens samtycke eller om behandlingen av kundens personuppgifter anses nödvändiga för att verkställa avtalet.


Rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat är begränsat till tillvägagångssätt som inte har någon skadlig inverkan på andra rättigheter eller friheter.

Rätt att ångra samtycke: Kunden har rätt att ångra sitt samtycke av de delar av behandlingen som är baserat på kundens godkännande, utan att det har inverkan på lagenligheten i en behandling som genomförts innan samtycket ångrades.

Användning av rättigheterna: Önskar du göra en begäran gällande användning av rättigheterna skall detta göras skriftligen och skickas till info@thepepdog.com.


I: Bestrida behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att bestrida behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och marknads- och enkätundersökningar. Vill du bestrida behandlingen kontaktar du info@thepepdog.com.


J: Rätt att överklaga

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har gjort intrång på dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


2. Cookies

A: Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet via din webbläsare när du besöker en plattform. De gör det möjligt att samla in information, inklusive sådan information om vilka sidor och funktioner du besöker och använder.

Cookies kan vara tekniskt nödvändiga för en del funktioner som du använder på en plattform. T ex kan det vara att lagra innehållet i din kundvagn. Andra cookies används för andra ändamål, t ex för att sammanställa statistik.

Dessutom finns det tillfälliga och kontinuerliga cookies. Tillfälliga är länkande till ditt aktuella besök på webbplatsen och raderas automatiskt när din webbläsare stängs. Kontinuerliga cookies lagras och förnyas varje gång du besöker webbplatsen (de försvinner dock efter en viss tid). Dessa cookies gör det möjligt att känna igen dig när du besöker webbplatsen vid mer än ett tillfälle.


B: Våra cookies

 • Nödvändiga cookies: Nödvändiga cookies behövs för att t ex varukorgar och betalningsmöjligheter skall fungera. Om dessa cookies inte godkänns kan köp inte genomföras.
 • Analyscookies: Dessa cookies används för att förbättra hemsidans funktion och samlar inte information som identifierar dig. Informationen som samlas är aggregerad och därför anonym.
 • Marknadsföringscookies: Med dessa cookies kan vi och våra marknadsföringspartners visa reklam som är relevant för dig, baserat på hur du använt vår hemsida. Informationen kan användas för att skapa en profil av dina intressen och kan därmed visa dig anpassad marknadsföring på andra webbplatser du besöker.

 

C: Aktivera och inaktivera cookies

När du besöker vår hemsida kommer du att presenteras för en cookie-banner. I bannern har du möjlighet att välja "Okej" - vilket innebär att du aktiverar cookies, eller "Nej tack" - vilket innebär att du inaktiverar cookies.


3. Ändringar i denna integritetspolicy

Petsumer Products Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Alla ändringar av vår integritetspolicy kommer att publiceras på hemsidan www.thepepdog.com.